หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 ซูโดโค้ด
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนลูป
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

           ศึกษาความหมายของภาษาคอมพิวเตอร์ แนวคิดการโปรแกรม การเขียนอัลกอริที่มแบบซูโดโค้ดและผังงาน โครงสร้างภาษาซี การติดตั้งโปรแกรมสำหรับการเขียน โปรแกรมภาษาซี ตัวแปรภาษาซี ตัวดำเนินการภาษาซี การแสดงผล การรับข้อมูล การเลือกทำคำตามเงื่อนไขและคำสั่งวนลูป

           ปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหาและเขียนผังงานตามโครงสร้าง ติดตั้งโปรแกรม Dev - C++ เขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

           เพื่อให้เข้าใจและแก้ปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การเขียนโปรแกรม เห็นคุณค่าในอาชีพนักเขียนโปรแกรม และนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน มีระบบขั้นตอน มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

              มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

 

1. ภาษาคอมพิวเตอร์

2. แนวคิดในการเขียนโปรแกรม

3. หลักการเขียนโปรแกรม

4. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาซี

 

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน