หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 ซูโดโค้ด
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนลูป
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

1. ชนิดของข้อมูลพื้นฐานภาษาซี

2. คำสงวนภาษาซี

3. ตัวแปรภาษาซี

4. ค่าคงที่ภาษาซี

 

1. วิเคราะห์ชนิดของข้อมูลพื้นฐานได้

2. เลือกใช้ตัวแปรให้เหมาะกับข้อมูลได้

3. เข้าใจการทำงานของค่าคงที่ภาษาซี

 

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน