หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 ซูโดโค้ด
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนลูป
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

1. การดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

2. การทำงานพื้นฐานของ Dev-C++

1. ปฏิบัติการดาวโหลดโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษาซีได้

2. ปฏิบัติการติดตั้งโปรแกรม Dev-C++ ได้

3. เข้าใจการทำงานพื้นฐานของโปรแกรม Dev-C++

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน