หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-C++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

              

เริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษาซี ด้วย DEV C++

           เมื่อติดตั้งโปรแกรม เรียบร้อยแล้ว สามารถเริ่มต้นเขียนโปรแกรมภาษา C ดังนี้

การเปิดโปรแกรม DEV C++ มี 2 วิธี ดังนี้

       วิธีที่ 1 ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ที่หน้าจอเดสทอป
       วิธีที่ 2 คลิกเมนู Start --> คลิก All Programs --> Bloodshed Dev-C++ --> Dev-C++ ดังภาพ

 

โปรแกรมแรกของฉัน (My Frist Program)

1. สร้างเอกสารใหม่ โดยการคลิกที่เมนู File --> Source File

  2. จะปรากฎหน้าจอ สำหรับเขียน Source code ขึ้น ให้ทดสอบการเขียน Source code ต่อไปนี้

  //This is my FristProgram indkt.c


  #include<stdio.h>

  int main()


  {


  printf ("Hello World !\n");
  printf ("This is my Frist Program in DKT School !\n");


  }

  โดยแต่ละส่วนประกอบของโปรแกรมประกอบด้วย ดังนี้
  แถบไทเทิล (Title Bar)  แสดงชื่อโปรแกรมภาษาซี เช่น Untitle เป็นต้น

  แถบเมนู (Menu Bar) ประกอบด้วย 10 แถบ เมนูคือ  FileEditSearchViewProjectExecuteToolsAStyleWindowHelp

  ตามลำดับ

  เครื่องมือ (Tool Bars) การรวมแถบเครื่องมือที่ใช้บ่อยเพื่อความสะดวกสบาย

  ปุ่มรายการเลือก TDM-GCC ของโปรแกรม Dev-C++ ให้รองรับ 32-bit หรือ  64-bit

  การแสดง Project/Classes/Debug แสดง Project หรือ Class

  พื้นที่การเขียนโปรแกรม (Editor) ใช้ในการเขียนรหัสโปรแกรมภาษาซี

  แสดงสถานะของโปรแกรม (Status) เพื่อใช้แสดงสถานะของโปรแกรมจำนวนบรรทัดทั้งหมดหรือสถานะการพิมพ์แทรก/พิมพ์ทับ

  3. บันทึกเอกสาร โดยการคลิกที่เมนู File --> Save

  4. เลือกตำแหน่งเก็บเอกสาร (Save in) ตั้งชื่อเอกสาร (File name) และ เปลี่ยนชนิดของเอกสารเป็น .c (Save as type) และคลิกปุ่ม บันทึก (Save)

  การเปิดโปรแกรมเดิมมาแก้ไข (Open)

            การเปิดไฟล์งานที่เคยทำไว้แล้ว ทำได้โดยคลิกเมนู File --> Open หรือกดแป้นคีย์ลัด Ctrl+O จะเกิด หน้าจอ Open file ขึ้น --> เลือกไฟล์ที่ต้องการเปิด--> คลิก Open ดังภาพ

  การคอมไพล์ (Compile) โปรแกรม

               คอมไพล์เลอร์ของภาษาซี (C Compiler) จะแปลงโปรแกรมต้นฉบับจากอักขระใด ๆ ให้เป็นรหัสที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ เก็บไว้ในอีกไฟล์หนึ่งเรียกว่า

  ไฟล์วัตถุประสงค์ (Object file) ที่มีนามสกุล .obj โดยมีคอมไพล์ของภาษาโปรแกรมเป็นตัวดำเนินการ หรือเป็นการแปลงภาษามนุษย์เป็นภาษาเครื่องเพื่อให้

  เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ มีขั้นตอนดังนี้

   

  1. คลิกเมนู Execute --> Compile  หรือกดแป้นคีย์ลัด F9

         -  ถ้าโปรแกรม ไม่มีข้อผิดพลาด จะได้ไฟล์ .exe ที่มีชื่อเหมือนกับไฟล์รหัสโปรแกรม 

  หลังจากคอมไพล์ผ่าน จะได้ไฟล์ .exe

          -  ถ้าการคอมไพล์ไม่ผ่าน แสดงว่ามีคำสั่งบางคำสั่งไม่ถูกต้องตามหลักโครงสร้างทางภาษา จะมีรายละเอียดแจ้งให้รู้ว่าผิดพลาดลักษณะใด และจะแสดงบรรทัดที่ผิดพลาด ต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนทดสอบโดยการคอมไพล์ใหม่อีกครั้ง

  ผลการรัน (Run) โปรแกรม จะได้ดังภาพ

  2. คอมไพล์และเรียกโปรแกรมทำงาน (Compile & Run) จะทำการ Compile และ Run ไปพร้อมกัน