หน้าหลัก
แนะนำรายวิชา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน
บทที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 แนวคิดการโปรแกรม
บทที่ 3 ผังงาน
บทที่ 4 รหัสเทียม
บทที่ 5 โครงสร้างภาษาซี
บทที่ 6 ติดตั้งโปรแกรม Dev-c++
บทที่ 7 ตัวแปรภาษาซี
บทที่ 8 ตัวดำเนินการภาษาซี
บทที่ 9 การแสดงผล
บทที่10 การรับข้อมูล
บทที่ 11 การเลือกทำตามเงื่อนไข
บทที่ 12 คำสั่งวนซ้ำ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

 

2. โครงสร้างแบบทางเลือก (Selection Structure)
             เป็นโครงสร้างที่มีเงื่อนไข ซึ่ง ในขั้นตอนการทํางานบางขั้นตอนต้องมีการตัดสินใจ เพื่อเลือกวิธีการประมวลผลขั้น ต่อไป
และจะมีบางขั้นตอนที่ไม่รับการประมวลผล ในการตัดสินใจอาจมี 2 ทาง หรือ มากกว่าก็ได้ ลักษณะการทํางานของโครงสร้างแบบนี้มี 3 ลักษณะ คือ

               2.1) โครงสร้างแบบ 1 ทางเลือก หรือ โครงสร้าง IF…THEN

               2.2) โครงสร้างแบบ 2 ทางเลือก หรือ โครงสร้าง IF…THEN…ELSE
               2.3) โครงสร้างแบบหลายทางเลือก หรือ โครงสร้าง ELSE…IF

       2.1) โครงสร้างแบบ 1 ทางเลือก หรือ โครงสร้าง IF…THEN 

ตัวอย่างที่ 2.1 โครงสร้างแบบ 1 ทางเลือก หรือ โครงสร้าง IF…THEN เมื่อเราจะออกจากบ้านแล้วดูว่าฝนตกหรือไม่

ถ้าตกให้กางร่ม

       2.2) โครงสร้างแบบ 2 ทางเลือก หรือ โครงสร้าง IF…THEN…ELSE  
   

ตัวอย่างที่ 2.1 พิจารณาคะแนนนักเรียนสอบผานหรือสอบไม่ผ่าน  
   

คำอธิบาย 1. เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
  2. รับค่าคะแนน
  3. ถ้า คะแนน มากกว่า 50
 
       3.1 แสดงข้อความ "ผ่าน"
       มิฉะนั้นแล้ว
       3.2 แสดงข้อความ "ไม่ผ่าน"                  
4. จบการทำงาน               

 

ตัวอย่างที่ 2.2 การเขียนผังงานแบบทางเลือกเปรียบเทียบตัวเลข 2 ตัวแล้วค่าผลต่างโดยรับค่าตัวเลขจากแป้นพิมพ์

คำอธิบาย 1. เริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม
  2. รับค่า A, B
  3. ถ้า A มากกว่า B แล้วทำ
 
       3.1 แสดงข้อความ "ผ่าน"
       มิฉะนั้นแล้ว
       3.2 แสดงข้อความ "ไม่ผ่าน"                  
4. จบการทำงาน
   
  2.3) โครงสร้างแบบหลายทางเลือก หรือ โครงสร้าง ELSE…IF
   

ตัวอย่างที่ 2.3 โปรแกรมประมวลผลการเรียน
   เงื่อนไข
  คะแนนสอบสูงกว่า 80 คะแนนได้เกรด 4
คะแนนสอบ 70-79 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 3
คะแนนสอบ 60-69 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 2
คะแนนสอบ 50-59 คะแนนขึ้นไป ได้เกรด 1
คะแนนสอบต่ํากว่า 50 คะแนน ไดเกรด 0